Yeni Sayfa 1
Güncel Haberler
  Güncel Haberler
haber
  Referanslar
                                                                                                        
  Fotoğraf Galerisi


İşletme Eğitimleri

Süreç Yönetimi
Verimlilik Artırma Teknikleri
5S Eğitim
Süreç Yönetimi


Süreçlerin tanımlanması, sahiplerinin, tedarikçilerinin, müşterilerinin, ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli adımlarda ölçümler alınarak performansının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.

Süreç Yönetiminin Faydaları

Süreç yönetimi belirli özellikleri ile kurumlara birçok konuda fayda sağlamaktadır. Aşağıda süreç yönetiminin önemi ve faydaları ile ilgili maddeler halinde bilgiler verilmiştir.
Süreç yönetimi kurumda/birimde yapılan faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılmasını sağlayarak iş/süreç bazlı bir kontrol sağlar.
Süreçlerin akış şemaları oluşturulacağından, yapılan işler bir bütün halinde görülebilir.
Her bir sürecin sahibi/sorumlusu belirlenerek hangi işin kim/kimler tarafından yapıldığı net biçimde ortaya konur.
Her bir sürecin etkin biçimde işleyebilmesi için gerekli girdi ve tedarikçiler, ortaya çıkan çıktılar ve müşteriler belirlenir. Böylece süreçte herhangi bir sorun yaşandığında bunun nereden kaynaklandığı rahatlıkla bulunabilir.
Süreçlere performans göstergesi ve hedef belirlendiği için süreçlerin kendi akışı içerisinde bırakılması yerine hedefine ulaşması yönündeki çabaları içerecek şekilde yönetilmesi sağlanır.
Süreçler için hedefler konulacağından, hedeflerin gerçekleşmemesi durumunda iyileştirmeye açık alanlar rahatlıkla tespit edilmiş olur.

Verimlilik Artırma Teknikleri

İşletmelerde rekabetçiliğin iki temel koşulu bulunmaktadır. Bunlardan biri yeni ürün , diğeri ise düşük fiyat. Düşük fiyat doğrudan maliyet minimizasyonundan geçmektedir. Maliyet azaltma çabaları ise ancak verimlilik artışı ile sağlandığında kalıcı ve etkili olmaktadır. Bu nedenle yirminci yüzyılın ortalarında başlayıp, günümüze dek güçlenerek süregelen verimlilik hareketi dünya ölçeğinde önem odağı olmayı sürdürmektedir. 1980’lerden bu yana verimlilik hareketinin ivme kazanmasının en önemli nedeni ekonomik bunalımların geçici olduğuna ilişkin umutların azalmasına bağlıdır. Bu program kapsamında katılımcılara verimlilik kavramı ve verimlilik artırma tekniklerinden belli başlı olanları tanıtılacaktır.

İçerik

• verimlilik kavramı
• kavramlar, yaklaşımlar, tanımlar, yanlış değerlendirmeler
• mali kaynaklara yönelik verimlilik arttırma teknikleri
• fayda - maliyet analizi, sıfır bazlı bütçe, maliyet - verimlilik tahsisi, maliyet muhasebesi
• yatırım kaynaklarına yönelik verimlilik arttırma teknikleri
• planlı - önleyici - kestirimci bakım, sebep sonuç analizi, hat dengelemesi, 5 S
• enerji kaynaklarına yönelik verimlilik arttırma teknikleri
• hammadde kaynaklarına yönelik verimlilik arttırma teknikleri
• schwart diyagramları,kalite kontrol teknikleri, değer analizi, 7 temel araç
• insan gücü kaynaklarına yönelik verimlilik arttırma teknikleri
• iş etüdü, iş basitleştirme, motivasyon, beyin fırtınası, QCC, özendirici ücret sistemleri
• yönetim kaynaklarına yönelik verimlilik arttırma teknikleri

Kimler Katılmalı

• Üst Düzey Yöneticiler
• Orta Düzey Yöneticiler
• Atolye Amirleri
• Kalite Birim Personeli
• Planlama Personeli
• Üretim Personeli

5S Eğitim

İşletmelerde iş güvenliği, kalite, verimlilik, makine performansı, çalışanların katılım ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çeşitli çalışmalara katkıda bulunan, işletmelerdeki düzen ve disiplini sağlamak için kullanılan en temel iyileştirme aracıdır ve yıllardan beri tüm dünyada en yaygın kullanılan tekniklerden biri olarak bilinmektedir.
5 S' in adımları şunlardır.
Seiri: Gereksiz, kullanılmayan malzeme / eşya / alet vb. şeylerin ayıklanması
Seiton: Malzemeler için en güvenli ve en etkin yerlerin belirlenip düzenlenmesi
Seiso: 5S alanının temizlenmesi
Seiketsu: İlk 3 adımda elde edilen koşulların standartlaştırılması
Shitsuke: Eğitim ve disiplin. 5S alanında tanımlanan standartların alışkanlık haline getirilmesi, çalışanların 5S düşünce tarzını her yerde kullanmaları.

5 S’ in Faydaları

Güvenlik : Organize, düzenli ve temiz bir iş ortamı çalışmak için daha güvenlidir. 5S faaliyetleri, düşmelere, yangınlara ve yaralanmalara sebep olabilecek saçılmış, dökülmüş ve dağınık eşyaları ortadan kaldırır. Görsel göstergeler insanları tehlikelere karşı korur. İyi yapılmış organizasyon, eşyaları daha iyi yerleştireceğinden bunlara ulaşma veya kaldırma esnasındaki kazaları azaltır, ve bununla birlikte tehlikeli kimyasal maddeleri daha güvenli kullanmamıza ve saklamamıza yardım eder.
Geliştirilmiş Üretim akışı ve verim: 5 S sistemi daha düz bir üretim akışı için çeşitli yollarda yardım eder. Gereksiz malzemelerin kaldırılması ve malzemelerin en gerekli olduğu yere konması ile arama süresi azaltılır. Yerleşim göstergeleri herkese doğru prosedürleri gösterir ve insanları sadece bir göz atma ile malzemelerin yerini bulmalarını sağlar. Temizlik ve muayene,arıza kaynaklarını, ekipman arızalanmadan önce bulmaya imkan verdiği için plansız kayıp zamanı azalır.

Artan Kalite: Günlük temizlik faaliyetleri, mamulleri ve üretim aşamalarını kirden uzak tutmaya yardım eder. Günlük temizlik esnasındaki ekipman ve makine kontrolleri mamul hatalarına yol açabilecek arızaların bulunması için sizi uyarıp bulmanızı sağlar.
İşyerine tümüyle hakim olma: Bu belki de en önemli yarardır. 5 S sisteminde
-Çalışma alanında neye ihtiyacımız olduğunu tanımlama,
-Malzemelerin nerede olması gerektiğine karar verme,
-Malzemeleri bu yolda tutma,
Sonucunda en verimli çalışma ortamı oluşturulmuş olacaktır

6 Sigma Eğitim

Altı sigma, mevcut iş performansının ve müşteri memnuniyet seviyesinin sürekli olarak artırılması için mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi veya yeniden tasarlanması düşüncesine dayanan, en nihayetinde milyon olasılıkta 3,4 hata ile temsil edilen mükemmele yakın bir seviyeye ulaşmayı ve başarıyı kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Diğer bir söyleyişle altı sigma, sistem tasarlama, sürekli iyileştirme, bilgi yönetimi, topyekün bir değişim ve etkinlik esaslı yönetim gibi kavramların bir araya getirilebileceği bir ortamdır.

Gerek müşteri ihtiyaçlarının doğru ve tam olarak tespit edilmesi gerekse iş süreçlerinin yönetilmesi, iyileştirilmesi ve yeniden keşfedilmesi için verilerin ve istatistiksel analizlerin bir disiplin içerisinde kullanılması altı sigma çalışmalarının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

Hatalarla maliyetler arasında kolaylıkla bağlantı kurulabileceği bir ortam yaratan altı sigma, üst yönetimin dikkatinin rahatlıkla bu çalışmalara çekilmesini sağlamaktadır. İş süreçlerinin ve müşteri isteklerinin karşılanma oranlarının ölçülmesi, öngörülen seviyeden sapmaların yarattığı mali kayıpların rahatlıkla ortaya konmasını sağlayarak mühendislerin ve istatistikçilerin çalışmalarının önemini ortaya koymakta ve yönetimlerin gerekli yatırımları yapmasını teşvik etmektedir.

Altı sigma içerisinde ele alınanların bir bölümü zaten şirketler tarafından uygulanmaktadır. Yeni olan bütün bu temaların tutarlı bir yönetim sürecine dönüştürülme becerisidir.

• İstatistiksel Proses Kontrolü
• Kurumsal Kaynak Planlaması
• FMEA Eğitimi

Anasayfa

Anasayfa

Dan��manl�k

E�itim

Denetim

�leti�im Bilgileri

Adres: Ferit Selim Pa�a Cad. No:73 / 25 Bah�elievler-�STANBUL    /  Telefon: 0212 216 26 76   /  Gsm: 0544 249 64 36

      Copyright 2006 © OC-DANIŞMANLIK  Her hakkı saklıdır.